Xencrypt

https://github.com/the-xentropy/xencrypt/blob/master/xencrypt.ps1
>Invoke-Xencrypt -InFile invoke-mimikatz.ps1 -OutFile xenmimi.ps1 -Iterations 100 递归分层躲避动态查杀
>Invoke-Xencrypt -infile .\Invoke-Mimikatz.ps1 -outfile mimi.ps1

最后更新于